อบรมภาวนา ตอนเย็น

พระธรรมเทศนาของ พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร
วัดเมตตาวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา