หนังสือภาษาไทย

  พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์
  (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)

  หน้าปก_สติปฏฐาน วิชชาวิมุติ รวบรวมข้อธรรมะสั้น ๆ จากพระธรรมเทศนา ของ ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

  หน้าปก_สติปฏฐาน สติปฏฐาน อธิบายสติปฏฐาน ๔ ทั้งตามหลักพระไตรปิฎก ทั้งตามประสบการณ์ของท่าน มุ่งเอาใจความเป็นใหญ่ ให้สะดวกแก่การปฏิบติ ภาคที่สอง คือ รัตนคาถา อธิบายไตรสรณคมณ์ คือการถึงซึงพระพุทธ์ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พงที่ระลึก ในเชิงบุคลาธิษฐาน และ ธรรมาธิษฐาน

  หน้าปก_หนังสืออานาปาน์ หนังสืออานาปาน์ พระอาจารย์ลี เป็นผู้เชี่ยวชาญในการฝึก อานาปานสติ เล่มนี้เป็นการรวบรวมบทประพันธ์ และพระธรรมเทศนาของท่าน ที่เกี่ยวหลักปฏิบัติอานาปาน์


  พระครูญาณวิศิษฏ์
  (ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก)

  หน้าปก_ยาใจ ยาใจ พระธรรมเทศนา และข้อความสันๆ ที่ศิษย์บันทึกไว้