หนังสือภาษาไทย

พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์
(พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)

หน้าปกยาใจ วิชชาวิมุติ รวบรวมข้อธรรมะสั้น ๆ จากพระธรรมเทศนา ของ ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

หน้าปกยาใจ สติปัฏฐาน อธิบายสติปัฏฐาน ๔ ทั้งตามหลักพระไตรปิฎก ทั้งตามประสบการณ์ของท่าน มุ่งเอาใจความเป็นใหญ่ ส่วนภาคที่สอง คือ รัตนคาถา อธิบายไตรสรณาคมน์ คือการถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึก ในเชิงบุคลาธิษฐาน และธรรมาธิษฐาน

หน้าปกยาใจ หนังสืออานาปาน์ พระอาจารย์ลีเป็นผู้เชี่ยวชาญในการฝึกอานาปานสติ เล่มนี้เป็นการรวบรวมบทประพันธ์และพระธรรมเทศนาของท่าน ที่เกี่ยวกับหลักหลักปฏิบัติอานาปาน์


พระครูญาณวิศิษฏ์
(ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก)

หน้าปกยาใจ ยาใจ พระธรรมเทศนา และข้อความสั้น ๆ ที่ศิษย์บันทึกไว้


พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร
(พระภาวนาวิธานปรีชา)

หน้าปกยาใจ มรรค อธิบายอริยมรรคมีองค์ ๘


หน้าปกยาใจ กุศโลบาย รวมพระธรรมเทศนา


หน้าปกยาใจ โพชฌงค์ อธิบายธรรมะ ๗ ข้อ ที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้


หน้าปกยาใจ อสังขตสุข รวมพระธรรมเทศนา


หนังสือสวดมนต์

หน้าปกยาใจ หนังสือสวดมนต์ บทภาษาบาลีที่สวดประจำที่วัดเมตตาวนาราม ซึ่งบางบทมีคำแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤตด้วย


หน้าปกยาใจ พระสูตร บทพระสูตรที่สวดประจำที่วัดเมตตาวนาราม เช่น ธัมมะจักกัปปะวัตตะนาสูตร มัคคะวิภังคะสูตร และ มะหาสะมะยะสูตร เป็นต้น