เทศน์ตอนเช้า

พระธรรมเทศนาของ พระอาจารย์ เจฟฟรีย์ฐานิสฺสโร
วัดเมตตาวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา